contrast

אודות

בבסיס נפשו של כל אחד מאיתנו קיימים ניגודים ,צדדים מנוגדים.הם יכולים לפעול יחד בהרמוניה או להתנגש זה בזה, הם יוצרים דינאמיקה פנימית לאורך כל חיינו .

הניגודים הללו קיימים מעצם הולדנו , טבועים בבסיסינו ויבואו לידי ביטיו בדמיון שלנו ,במחשבה ,ברגש ובהתנהגות. כל אחד ואחד מאיתנו בנוי מחיה ואדם ,מודע ולא מודע ,מחומר ומרוח ,מיצר ומיכולת יצירה , מאור וצל ,בניה והרס ,מרגש וממחשבה טהורה,ממה שמוחשי ומה שסימלי, מעשייה והוויה , מאני ומהאחר,מהרגע ומהעל זמניות. המתח בין הניגודים הללו והפרדוקס של מודעותם ואי מודעותם ,הם מקור החיות שלנו , ביניהם ומתוכם כמו גם מתוך השלכתם על סביבתינו נוצרת הרוח החיה ,הנושמת והיוצרת .

2014_0804PhonrIavis1643

עקרון זה של הניגודים היווה ומהווה עבורי כפסיכולוג וכאדם את המפתח לעצמתה ומסתוריה של הנפש שאליה אני מקדיש את חיי . חשוב עבורינו אני מאמין ,להבין את הדינאמיקה הזו,לקבל אותה ולהיות מסוגלים לתת לה לחיות בשלום בתוכנו בלי לטשטש או לבטל אותה . על בסיס הניגודים הללו לאורך חיינו בכל מה שנעשה ,במודע או שלא במודע ,נבנה את ונעצב עצמנו ואת עולמנו מחלקים שונים ,צדדים שלנו.עם השנים נתוודע יותר ויותר לחלקים  הללו וכיצד השפיעו ומשפיעים עלינו ועל הבחירות של חיינו.

להבנת הדינמיקה של הניגודים ומה מיילדים ,חשוב לראות את ההתגלגלות של המכלול כהשתלשלות , כתהליך :כדאי שנדע מה הייתה עבורינו האחדות הראשונית כאשר הכל היה אחד וכיצד נחוותה הפרידה ונוצר הפיצול והניגוד בתוך עצמינו . רצוי שניהיה מודעים כמה פעלנו או היינו חסרי אונים במה שקרה לנו. ובמרוצת השנים ,כמה אהבה נתנו וקיבלנו. רצוי שנדע מה הישלכנו על אחרים ומה אספנו לתוכנו מתוך ההשלכות .כמה נתנו לעצמינו להשתנות ולהיות משפעים בדיאלוג עם הסובבים אותנו .כמה הכרנו במה שקיבלנו מהאחרים. כל ההתפתחות הזו מתגבשת לידי עצמי בזכות הדיאלוג הפנימי ,יכולת ההתבוננות והבנת המשמעות.

ועם כל זאת ,אנו חד פעמיים וזמניים ובה בעת  חלק מעולם אינסופי ועל זמני.אנו עצמינו ועם זאת גם חלק ממשפחה ,מחברה ותרבות . כל זאת מעסיק אותי בפסיכולוגיה של היחיד מול החברה ,בתרבות וברוח הזמן.

אני מקדיש עצמי לעיסוק בנפש ,באישיות שהאדם בונה ,ברוח המלווה אותו ובהתנהגות האנושית וגווניה. כמובן עיסוקי הוא גם במחסומי הנפש, במעצורים, בדפוסי ההישרדות השונים  ובמה הוא האני האמתי ,העצמי, ומה הם הקשרים בין שני מרכיבים. אני מתעניין בכל אילו , ולעיתים בכלל אם יש דבר שכזה. מענייני הוא מה עוזר לנפש ולמצוקתה ומה מרפא אותה. האם אנו כאן בכדי לרפא או כדי לעזור בתהליכי חיים שנפגעו ,נתקעו ,נכלאו, נסתמו . כל אלה הם מושאי ההתעניינות, החקירה ובעיקר ההתבוננות שלי.

אני מאמין בעשייה בתוך החיים ולארכם ,בחוויית החיים ,במימוש ומיצוי של העצמיות שלנו והרחבת תודעתנו בכל צעד ושעל שאנו עושים . אנו מתפתחים דרך מה שאנו עושים ותוך התבוננות והבנה של מה שעשינו או לא עשינו. הרחבת התודעה היא תופעה נלווית אך מרכזית ביותר לקיומנו כבני אדם.

מוזמנים ליצור עמי קשר contact@avibauman.me